Przedszkole oferuje:

- realizację podstawy programowej MEN,

- rytmikę,

- gimnastykę,

- język angielski (5-latki i 6-latki),

- religia

- konsultacje pedagogiczne i psychologiczne

- logopedia (dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)


Dodatkowe warsztaty dydaktyczne,

wycieczki i wyjścia edukacyjne

opłacane są przez Rodziców.

 

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Przedszkola następujących opłat:


1. Opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza realizację podstawy programowej (08.00-13.00)
2. Opłaty za wyżywienie dziecka
- iloczyn stawki dziennej z tytułu wyżywienia tj. kwoty 9,5 zł i liczby dni w danym miesiącu.


Numer konta bankowego: 63 1160 2202 0000 0002 9400 9677