Rodzice zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Przedszkola następujących opłat:
 
1. jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 350 złotych za dziecko, 
2. czesnego w stałej miesięcznej kwocie 550 złotych,
3. opłaty za wyżywienie dziecka w przeciętnej miesięcznej kwocie 170 złotych obliczonej 
        jako iloczyn stawki dziennej z tytułu wyżywienia tj. kwoty 8,5 zł i liczby dni  w miesiącu.
 
Numer konta bankowego: 63 1160 2202 0000 0002 9400 9677